ICC - National Heart Failure RegistryNational Steering Committee & Advisory Board

◈ Dr. C N Manjunath ◈ Dr. K S Ravindranath
◈ Dr. T R Raghu ◈ Dr. Dayasagar Rao
◈ Dr. Rabin Chakraborty ◈ Dr. U C Samal
◈ Dr. Uday Jadav ◈ Dr. B C Srinivas
◈ Dr. K H Srinivas ◈ Dr. H. Prabhakar
◈ Dr. V K Chopra ◈ Dr. S Harikrishnan